In het nieuw te vormen Mobiliteitsbeleid in 2022 staan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid centraal. Dit komt net als in het huidige plan voort uit de landelijke principes van Duurzaam Veilig. Vanuit dat kader zetten we ook in op de mobiliteitstransitie en minder auto-afhankelijk zijn. Dat zorgt voor een betere leefbaarheid in onze gemeente. Vanuit dat oogpunt stimuleren we het fietsen en gebruik van openbaar vervoer. Dit komt voort uit de in 2021 vastgestelde toekomstvisie.

Beter bereikbaar, veiliger, leefbaarder

Het verkeer in onze Brainportregio is druk. We willen snel op onze bestemming zijn. Het is even wennen om nieuwe routes te kiezen en (tijdelijke) vertragingen door werkzaamheden zijn altijd lastig. Nu de nieuwe N69 een feit is, kunnen andere wegen worden aangepast om meer leefbaarheid te brengen in de kernen. Er komt meer groen, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Het kost tijd totdat alle wegen bij ons en in de regio zijn aangepast. Dit levert helaas overlast op. Maar uiteindelijk verbetert onze bereikbaarheid.

De beleving tijdens het rijden of fietsen in onze kernen en wijken verandert straks en wordt prettiger. Ook het type vervoer verdient een doorontwikkeling. Zo zijn we in overleg met provincie en buurgemeenten om het openbaar vervoer op te waarderen. Ook wordt nagedacht over zogenaamde hubs, deelfietsen en -auto’s. Aan het gedrag van verkeersgebruikers werken we ook. Zo starten we medio september 2023 in Dommelen-Zuid een gedragscampagne “Mijn buurt begint hier al. 30 is hard zat.” De informatievoorziening is ook verbeterd.

Voor een overzicht van alle actuele afsluitingen of werkzaamheden kunnen inwoners élke dag terecht op www.watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard

Nieuw Mobiliteitsplan

Sinds de vaststelling van het vorige Mobiliteitsplan in 2014 is er veel veranderd op het gebied van Mobiliteit in onze gemeente en regio. Door de komst van de nieuwe N69 zijn de verkeersstromen in en om onze gemeente voorgoed veranderd. Dat ligt in lijn met het Gebiedsakkoord dat we met 21 gemeenten sloten in 2012. Doorgaand verkeer gaat niet langer dwars door ons centrum heen. Vrachtverkeer wordt geweerd. We hebben de leefbaarheid in ons centrum verbeterd, verschillende wegen daar aangepakt en het centrum een stuk aantrekkelijker gemaakt.

Maar net als andere gemeenten in deze Brainportregio hebben we te maken met uitdagingen. Vanuit het besef dat mobiliteitsproblematiek niet enkel is op te lossen door het aanbrengen van meer asfalt, wordt ook prioriteit gegeven aan de fiets en het OV. Deze transitie is in het nieuwe Mobiliteitsplan vertaald naar de Valkenswaardse context. Wél beseffen we dat de auto de komende jaren het meest dominante vervoersmiddel blijft. Ondanks de komst van de nieuwe N69, is het wegennet nog niet af. De komende tijd wordt nog hard gewerkt aan de realisatie van de Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid. Aan de andere kant treffen we maatregelen om het doorgaand verkeer in onze gemeente zo goed mogelijk te laten doorstromen. 

Planning behandeling

Het nieuwe Mobiliteitsplan wordt in het najaar van 2023 behandeld door de gemeenteraad. Aan dit plan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin we op gewogen wijze onze prioriteiten stellen. Ook actualiseren we het parkeerbeleid. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

In het nieuwe Mobiliteitsplan wordt een streefbeeld neergezet voor een fietsnetwerk om het comfort voor de reguliere en recreatieve fietsers in Valkenswaard te vergroten. Voor het OV zetten we in op een Hoogwaardige OV verbinding van en naar Eindhoven Centraal Station. Voor de langere termijn gaan we ons sterk maken om de OV-verbindingen richting Veldhoven en Oost-West te ontwikkelen en te verbeteren.

Verkeersveiligheid

We sluiten ons aan op het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid. In plaats van reactief te handelen wanneer ongevallen plaatsvinden, voeren we vooraf analyses uit om verkeersonveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Deze risicoanalyse is reeds uitgevoerd binnen onze gemeente; maatregelen zijn meegenomen in het Mobiliteitsplan. 

Participatie 

Voor al onze verkeersprojecten geldt dat we het essentieel vinden om onze inwoners en ondernemers te betrekken en samen tot goede invullingen te komen. Deze participatie pakken we zorgvuldig aan. We blijven met elkaar in gesprek, ook al zijn er soms grenzen aan ruimte, techniek of de mogelijkheden die een gemeente heeft in de inrichting van onze infrastructuur en openbare ruimte. Samen met onze partners en andere gemeenten zetten wij ons elke dag hard in voor duurzame bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid voor onze inwoners, ondernemers, bedrijven, bezoekers te voet, per fiets, bus of auto. 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief Mobiliteit.

Meer weten over de historie van de mobiliteit in onze regio?