Sinds de openstelling van de nieuwe N69 (Westparallel) is de entree van Valkenswaard verschoven van het noorden (de oude N69) naar het zuiden. Dit zorgt logischerwijs voor meer verkeersdrukte tussen de randwegen van Valkenswaard en de A2. Deze wegen behoeven aanpassing om te zorgen voor een zo soepel mogelijke doorstroming van verkeer. Daarom is de gemeente het verkeersproject de ‘Valkenswaardse Poort’ gestart. Een poort genoemd, omdat het de toegang betreft vanaf het zuiden tot de bebouwde kom van onze gemeente.

De nieuwe N69 is in oktober 2021 opengesteld. De oude N69 is in mei dat jaar overgedragen aan de gemeente Valkenswaard. Door de verwachte verkeersdrukte tussen de nieuwe N69 en de A2 is het nodig om maatregelen te treffen. Hiermee zorgen we enerzijds voor leefbaarheid in onze gemeente en anderzijds voor een zo soepel mogelijke doorstroming buitenom. Het tracé betreft de Luikerweg tussen de aansluiting met de nieuwe N69 en het kruispunt met de Dommelseweg. Hierin zitten ook de kruisingen met de Venbergseweg, de Zuidelijke Randweg en Dommelseweg (Florapark).

Planning

Het ontwerptraject heeft tussen maart en november 2023 gelopen en heeft geleid tot een voorlopig ontwerp wat op 6 november is gepresenteerd aan belanghebbenden en omwonenden tijdens een inloopavond. Met de presentatie van het ontwerp start een inspraakperiode van 6 weken, van 7 november tot 19 december. In deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie achter te laten via https://www.valkenswaard.nl/zienswijze-of-inspraak-indienen. Deze reacties worden voorzien van ambtelijk advies en voorgelegd aan het college B&W. Dit leidt tot een (eventueel) gewijzigd voorlopig ontwerp wat wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Het doel is om uiteindelijk in mei 2024 de gemeenteraad voorlopige ontwerpen voor te leggen. De gemeenteraad neemt dan een besluit of verder wordt gegaan met het ontwerptraject en/of er geld beschikbaar wordt gesteld hiervoor. Bij positieve besluitvorming start de uitvoering op zijn vroegst in 2025. Daarbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van Valkenswaard. 

Situatie Valkenswaardse poort

Vragen?

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Andere vragen? Dan kunt u terecht bij de heer T. Vermue, programmamanager via bereikbaar@valkenswaard.nl

Vragen en antwoorden.

Wat is de Valkenswaardse Poort?

De Valkenswaardse Poort is een verzamelnaam voor een aantal projecten van de Westparallel tot de kruising met de Dommelseweg. Dit vormt in basis de nieuwe entree van Valkenswaard voor verkeer van de Westparallel.

Waarom is het project nodig?

Als gevolg van de openstelling van de Westparallel is de verkeerssituatie gewijzigd. Het verkeer verplaatst zich van de oude N69 richting Eindhoven, naar de Westparallel. Ook neemt het verkeer richting de A2 toe. Hierdoor neemt de verkeersdrukte op de Luikerweg toe. Deze weg is sinds kort in eigendom van de gemeente. Om te zorgen dat de doorstroming optimaal is maar het verkeer niet door het dorp rijdt, moeten verschillende wegvakken (lees - wegen) worden aangepakt.

Luikerweg-Dommelseweg:

de route via de Markt is niet langer de doorgaande route. Doorgaand verkeer wordt bij voorkeur bij de Zuidelijke Randweg afgevangen. Lokaal verkeer wordt zoveel mogelijk afgewikkeld via de centrumruit (Luikerweg, Dommelseweg, Nieuw Waalreseweg, Geenhovensedreef, Europalaan, Zuidelijke Randweg).

Luikerweg binnen bebouwde kom:

de weg heeft nog een oud provinciaal profiel en voldoet niet aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Deze weg blijft als onderdeel van de centrumruit een 50 km/h weg. Wel zijn snelheidsremmende maatregelen wenselijk en komen er goede parkeervoorzieningen. Ook de fietspaden worden opgewaardeerd en het profiel wordt aanzienlijk vergroend.

Luikerweg-Zuidelijk Randweg:

de huidige kruising kan de toenemende verkeersdrukte niet meer aan. Een nieuw ontwerp moet zorgen voor een betere doorstroming van verkeer tussen de Luikerweg (buiten bebouwde kom) en de Zuidelijke Randweg.

Luikerweg buiten bebouwde kom:

het wegvak tussen de nieuwe N69 en de kruising met de Zuidelijke Randweg heeft onderhoud nodig. Daarbij wordt tegelijk ingezet op een goede landschappelijke inpassing en veilige fietsvoorzieningen.

Luikerweg-Venbergseweg:

met de overdracht van de Luikerweg aan de gemeente willen we de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid bij deze kruising voor langzaam verkeer verbeteren. De oversteek Venbergseweg-Molenstraat is namelijk onderdeel van populaire recreatieve routes.

Vragen en antwoorden over deelproject Kruising Luikerweg – Dommelseweg (Florapark)

Waarom is er geen Verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst ter hoogte van de fietsoversteek met de Kromstraat?

 • Omdat het kruispunt met het centrum ook al is geregeld met verkeerslichten. Wel is rekening gehouden met een zebrapad zodat voetgangers alsnog in de voorrang kunnen oversteken. Ter hoogte van Domino’s kunnen voetgangers ook oversteken met een verkeerslicht.
 • Aan de andere kant is verkeersveiligheid voor fietsverkeer en schoolgaande jeugd van groot belang. Daarom wordt nader onderzoek gedaan om de oversteek richting de Kromstraat verkeersveiliger te maken.

Nodigen de bochten niet teveel uit om er hard doorheen te rijden?

 • Voor de bochten moeten we rekening houden met vrachtverkeer, bussen en dergelijke. Die hebben een grotere draaicirkel en daarom moeten de bochten ruimer worden gemaakt. Door het verkeerslicht ter hoogte van de centrumentree en de middengeleiders wordt de snelheid wel geremd.

Waarom ligt het tweerichtingfietspad aan de noordzijde?

 • De reden is dat het fietspad grenst aan de plek waar de meeste bestemmingen liggen. Dat is (net als bij de Dommelseweg) aan de noordzijde.

Wordt er wat gedaan aan de overlast van geparkeerde fietsen?

 • Op dit moment zijn er geen faciliteiten om de fiets te parkeren. Dat zorgt voor veel overlast bij de aanwonenden en gebruikers van de bushalte. Met de reconstructie worden in totaal 39 fietsnietjes geplaatst aan weerszijden van het Florapark. Deze nietjes bieden ruimte aan 78 fietsen.

Hoe wordt laden en lossen georganiseerd voor de aanwezige ondernemers?

 • Op de ventweg (wordt ingericht als fietsstraat) komt ter hoogte van café de Barron een laad en losstrook. Deze strook geeft ruimte voor laad en losverkeer om hier te parkeren en de fietsstraat niet volledig te blokkeren.
 • Voor de Domino’s is helaas geen aparte laad en losruimte mogelijk gezien de beperkte ruimte. De vrachtwagen zal daarom ook gebruik moeten maken van de bestaande bushalte.

Vragen en antwoorden over deelproject Luikerweg binnen bebouwde kom (tussen Zuidelijke Randweg en Dommelseweg)

Waarom komen er minder parkeerplekken terug?

 • Participatieproces met bewoners heeft geleid tot het nu opgenomen aantal parkeerplaatsen: 40 (waarvan 1 laad en losplek). Daarnaast was er de wens voor het vergroenen van de weg, moet er voldoende ruimte zijn voor de voetganger en komt er een tweerichting fietspad. Dat maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wel is gekeken om de parkeervakken zo te situeren dat ze liggen bij woningen zonder eigen oprit. 
 • We hebben een kentekenonderzoek gedaan. Daarbij is op een zonnige donderdag (met aanwezigheid weekmarkt) de parkeercapaciteit bijgehouden voor de duur van driekwart etmaal (8:00 – 24:00 uur). Conclusie is dat de capaciteit voldoende is voor het grootste gedeelte van de dag en vooral de parkeervakken t.h.v. het centrum worden bezet. Tussen 12.00 en 15.00 uur is de parkeerdruk groter en zal het lastiger zijn om een parkeerplek te vinden.

Waarom buigt de weg uit t.h.v. de Antwerpsebaan en Lentenier en niet t.h.v. de Korenstraat?

 • De weg buigt uit om opstelruimte te creëren voor autoverkeer komende vanuit de zijstraten. Met die opstelruimte hindert de auto het fietsverkeer zo min mogelijk al zal de auto voor een klein deel het fietspad overlappen gezien de beperkte ruimte. Bij de Korenstraat was er geen ruimte om een uitbuiging te creëren. Deze weg kent overigens ook de minste inrijbewegingen van de drie zijstraten.

Gaan de geplande drempels de snelheid wel echt snelheid verlagen?

 • De drempels blijven geschikt voor busverkeer. Daarmee zal de drempel wel een remmend effect geven maar iets beperkter. Zeker voor de echt hoge snelheden doet deze drempel voldoende.

Kan ik veilig mijn oprit afrijden?

 • Voor de woningen aan de westzijde (even huisnummers) is rekening gehouden met een obstakelvrije zone van 4 meter aan gemeten vanuit het hart van de uitrit. Deze opstakelvrije zone zorgt voor voldoende zicht bij uitrijden.  In het participatietraject met omwonenden is tot dit compromis gekomen omdat het anders aanzienlijk ten koste zou gaan van de parkeercapaciteit.

Welke snelheid geldt na reconstructie van de Luikerweg binnen bebouwde kom?

 • 50 km/h. De reden daarvoor is dat de Luikerweg onderdeel uit maakt van de centrumruit, bestaande uit de Luikerweg – Dommelseweg – Nieuwe Waalreseweg – Geenhovensedreef – Europalaan – Zuidelijke Randweg. Deze ruit zorgt voor een goede ontsluiting van het bestemmingsverkeer dat in en rond het centrum haar bestemming heeft.

Waarom is gekozen voor een tweerichtingfietspad?

 • Als gemeente vinden wij fietsveiligheid erg belangrijk. Daarom kiezen we ervoor om een hoofdroutenetwerk te realiseren die ons centrum verbindt met tweerichting fietspaden naar de verschillende buurgemeentes. Deze fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt en zorgen dat de fietser steeds sneller en comfortabeler naar zijn/haar bestemming kan rijden. Hiermee stimuleren we het gebruik van de fiets.

Waarom ligt het tweerichtingfietspad aan de oostzijde?

 • Dat is omdat aan die zijde de meeste bestemmingen liggen. Om het aantal oversteekbewegingen te beperken en zoveel mogelijk mensen te faciliteren, kiezen we hiervoor.

Vragen en antwoorden over deelproject kruising Luikerweg – Zuidelijke Randweg

Waarom gaat de rotonde weg?

 • De huidige rotonde voldoet nu nog voor de hoeveelheid verkeer dat hier rijdt. De verkeersmodellen geven echter een aanzienlijke groei aan van verkeer dat tussen de nieuwe N69 en de A2 zal rijden. De huidige rotonde kan de aantallen zoals voorzien niet verwerken wat zorgt voor files, sluipverkeer en onbereikbaarheid van Valkenswaard. Daarom wordt de rijrichting N69 – A2 gestimuleerd en de capaciteit van de weg vergroot. Ditzelfde zal op termijn moeten gebeuren voor de bestaande rotondes op de Zuidelijke Randweg.

Hoe kan ik als fietser nog oversteken?

 • Het kruispunt Luikerweg – Zuidelijke Randweg krijgt verkeerslichten. Daarmee kan de fietser veilig oversteken.

Wordt rekening gehouden met het wegverkeerslawaai op de omliggende woningen?

 • De gemeente moet vanwege reconstructie aantonen dat de effecten op de omliggende woningen niet slechter worden. Als dat wel het geval is zullen hier maatregelen getroffen worden om het lawaai te beperken.

Vragen en antwoorden over deelproject Luikerweg buiten bebouwde kom (tussen Zuidelijke Randweg en Nieuwe N69)

Wat gebeurt er met de Luikerweg buiten bebouwde kom?

 • Deze weg en de fietspaden zijn aan onderhoud toe. Daarbij wordt het huidige profiel zoveel mogelijk behouden met uitzondering van de kruising met de Venbergseweg.

Hoe hard mag op de Luikerweg buiten bebouwde kom gereden worden?

 • Op het gedeelte tussen de nieuwe N69 en de komgrens (ter hoogte van de Zuidelijke Randweg) mag 80 km/h gereden worden. Ter plaatse van de kruising met de Venbergseweg wordt de maximum snelheid verlaagd naar 60 km/h.

Vragen en antwoorden over deelproject kruising Luikerweg – Venbergseweg

Waarom wordt hier geen rotonde gerealiseerd?

 • Op de Luikerweg buiten bebouwde kom blijft doorstroming belangrijk om deze verbinding aantrekkelijk te houden voor Valkenswaards verkeer van en naar de Westparallel. Anders bestaat de kans op sluipverkeer door Dommelen en dat is niet wenselijk. Een rotonde is daarbij verkeersremmend en geeft daarnaast het beeld dat de Venbergseweg gelijkwaardig is aan de Luikerweg. Dat is niet het geval.
 • De oplossing die nu is gekozen zorgt ervoor dat zowel auto als fietsverkeer in twee keer kan oversteken en veilig tussen beide rijbanen kan opstellen. Dat bevordert de verkeersveiligheid aanzienlijk.

Waarom wordt hier geen fietstunnel gerealiseerd?

 • Een fietstunnel zou een prima oplossing zijn maar wel relatief duur en heeft veel extra ruimte nodig. Omdat de gemeente rondom het kruispunt onvoldoende grond heeft is een fietstunnel niet realiseerbaar.

Waarom wordt hier geen verkeerslicht geplaatst voor een veilige fietsoversteek?

 • Op de Luikerweg buiten bebouwde kom blijft doorstroming belangrijk om deze verbinding aantrekkelijk te houden voor Valkenswaards verkeer van en naar de Westparallel. Anders bestaat de kans op sluipverkeer door Dommelen en dat is niet wenselijk. Daarom is gekozen om de fietser in twee etappes over te laten steken waarbij slechts de breedte van één rijbaan per keer overbrugd moet worden.

Waarom wordt een landbouwpassage tussen de Molenstraat en Luikerweg aangelegd?

 • Landbouwverkeer kan in de huidige situatie vanuit de Venbergseweg oversteken naar de Molenstraat. Door de veiligere fietsoversteek wordt de oversteek voor landbouwverkeer belemmerd. Daarom is gekozen voor een landbouwpassage ten zuiden van de Molenstraat. De passage wordt voorzien van halfverharding en zal ook het aantal parkerende auto’s aan de Molenstraat beperken is de verwachting.

Vragen en antwoorden over landbouwsluis Kromstraat

Waarom is een landbouwsluis aan de Kromstraat voorzien?

 • De landbouwsluis is een gevolg van een motie van de gemeenteraad waarbij wordt verzocht om een sluis te realiseren zodat sluipverkeer niet meer via de verbinding tussen de Kromstraat en Luikerweg kan rijden. Daarnaast is in de motie opgenomen dat de nieuw te realiseren woningen t.h.v. Villa Nobilis hier juist wel gebruik van mogen maken.
 • Met de ondernemers aan de Kromstraat vinden nog gesprekken plaats omdat een sluis hun zeer beperkt in de rijbewegingen wat zorgt voor omrijbewegingen langs basisschool de Pionier.
 • Het verkeer dat op de Kromstraat rijdt is in oktober geteld aan de hand van telslangen. Het blijkt dat het sluipverkeer op de Kromstraat beperkt is.
 • Definitieve besluitvorming over de landbouwsluis wordt meegenomen in het kader van het voorlopig ontwerp en voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. 

Vragen en antwoorden over Victoriebrug

Wat gebeurt er met de Victoriebrug?

 • In 1947 is de nieuwe brug geopend en heeft de gemeenteraad de brug voorzien van de naam: Victoriebrug (als eerst brug die door de Engelse bevrijders in Nederland werd ingenomen).
 • De brug blijft behouden maar aan de brug is een platform voorzien waar fietsers/wandelaars pauze kunnen houden. De bestaande leuningen zullen (deels) worden vervangen door nieuwe brugleuningen die een verhaal vertellen over de bevrijding en tevens de Dommel beter zichtbaar maken.