Sinds de nieuwe N69 is er logischerwijs meer verkeersdrukte tussen de randwegen van Valkenswaard en de A2. Deze wegen behoeven aanpassing om te zorgen voor een zo soepel mogelijke doorstroming van verkeer. Daarom is de gemeente het verkeersproject de ‘Valkenswaardse Poort’ gestart. Een poort genoemd, omdat het de toegang betreft vanaf het zuiden tot onze gemeente.

De nieuwe N69 is in oktober 2021 opengesteld, ook wel Westparallel genoemd. De oude N69 is in mei dat jaar overgedragen aan de gemeente Valkenswaard. Door de verwachte verkeersdrukte tussen de nieuwe N69 en de A2 is het nodig om maatregelen te treffen. Hiermee zorgen we enerzijds voor leefbaarheid in onze gemeente en anderzijds voor een zo soepel mogelijke doorstroming buitenom. Het tracé betreft de Luikerweg tussen de aansluiting met de nieuwe N69 en het kruispunt met de Dommelseweg. Hierin zitten ook de kruisingen met de Venbergseweg, de Zuidelijke Randweg en Dommelseweg (Florapark).

Planning

Het ontwerptraject neemt heel 2023 in beslag. Het doel is om eind 2023 de gemeenteraad voorlopige ontwerpen voor te leggen. De gemeenteraad neemt een besluit of verder wordt gegaan met het ontwerptraject en/of er geld beschikbaar wordt gesteld hiervoor. Bij positieve besluitvorming start de uitvoering op zijn vroegst in 2025. Daarbij is rekening gehouden met de bereikbaarheid van Valkenswaard. 

Situatie Valkenswaardse poort

Vragen?

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Andere vragen? Dan kunt u terecht bij de heer T. Vermue, programmamanager via bereikbaar@valkenswaard.nl

Vragen en antwoorden.

Wat is de Valkenswaardse Poort?

De Valkenswaardse Poort is een verzamelnaam voor een aantal projecten van de Westparallel tot de kruising met de Dommelseweg. Dit vormt in basis de nieuwe entree van Valkenswaard voor verkeer van de Westparallel.

Waarvoor is de inloopavond op 13 maart 2023?

Deze avond vormt de aftrap van het ontwerptraject van de Valkenswaardse Poort. De gemeente Valkenswaard wil graag input ophalen om per wegvak te bekijken welke uitdagingen er liggen.

Waarom is het project nodig?

Als gevolg van de openstelling van de Westparallel is de verkeerssituatie gewijzigd. Het verkeer verplaatst zich van de oude N69 richting Eindhoven, naar de Westparallel. Ook neemt het verkeer richting de A2 toe. Hierdoor neemt de verkeersdrukte op de Luikerweg toe. Deze weg is sinds kort in eigendom van de gemeente. Om te zorgen dat de doorstroming optimaal is maar het verkeer niet door het dorp rijdt, moeten verschillende wegvakken (lees - wegen) worden aangepakt.

Luikerweg-Dommelseweg:

de route via de Markt is niet langer de doorgaande route. Doorgaand verkeer wordt bij voorkeur bij de Zuidelijke Randweg afgevangen. Lokaal verkeer wordt zoveel mogelijk afgewikkeld via de centrumruit (Luikerweg, Dommelseweg, Nieuw Waalreseweg, Geenhovensedreef, Europalaan, Zuidelijke Randweg).

Luikerweg binnen bebouwde kom:

de weg heeft nog een oud provinciaal profiel en voldoet niet aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Deze weg blijft als onderdeel van de centrumruit een 50 km/h weg. Wel zijn snelheidsremmende maatregelen wenselijk en komen er goede parkeervoorzieningen. Ook de fietspaden worden opgewaardeerd en het profiel wordt aanzienlijk vergroend.

Luikerweg-Zuidelijk Randweg:

de huidige kruising kan de toenemende verkeersdrukte niet meer aan. Een nieuw ontwerp moet zorgen voor een betere doorstroming van verkeer tussen de Luikerweg (buiten bebouwde kom) en de Zuidelijke Randweg.

Luikerweg buiten bebouwde kom:

het wegvak tussen de nieuwe N69 en de kruising met de Zuidelijke Randweg heeft onderhoud nodig. Daarbij wordt tegelijk ingezet op een goede landschappelijke inpassing en veilige fietsvoorzieningen.

Luikerweg-Venbergseweg:

met de overdracht van de Luikerweg aan de gemeente willen we de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid bij deze kruising voor langzaam verkeer verbeteren. De oversteek Venbergseweg-Molenstraat is namelijk onderdeel van populaire recreatieve routes.

Wat wordt er aan participatie gedaan de komende tijd?

  • Voor de Luikerweg binnen de bebouwde kom volgt een uitgebreid participatietraject waarin omwonenden mee kunnen denken. 
  • Voor de Luikerweg buiten bebouwde kom worden belanghebbenden uitgenodigd voor een uitgebreide klankbordgroep. 
  • De kruispunten zijn geen onderdeel van het participatietraject omdat hier een goed verkeerskundig ontwerp al een flinke uitdaging vormt. 
  • Alle ontwerpen zullen voorafgaand aan besluitvorming van de raad ter inzage worden gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen.