Gemeente Valkenswaard heeft een alternatief voorgesteld voor een nieuwe ontsluiting tussen de op- en afritconstructie van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat. 

In het Provinciaal Inpassingsplan N69 heeft de provincie een tunnel voor alle verkeer in de Mgr. Smetsstraat opgenomen. Inmiddels is dit gewijzigd in een tunnel voor fietsers en voetgangers. De uitvoering daarvan is afgerond. Voor het autoverkeer wordt een alternatieve ontsluiting aan de westzijde via de afritconstructie van de Nieuwe N69 toegevoegd. Dit wordt een ontsluiting die alleen gebruikt mag worden door inwoners die daarvoor een ontheffing hebben. 

Huidige situatie

De Mgr. Smetsstraat is een doorgaande route tussen Dommelen en Westerhoven. Deze route wordt momenteel veel gebruikt als sluiproute. Dit is onwenselijk gezien het krappe profiel van de weg ter hoogte van de woningen in de bebouwde kom.

Provinciaal Inpassingsplan

De nieuwe N69 zal de Mgr. Smetsstraat doorsnijden net na de bocht richting het Eurocircuit. Om deze verbinding beschikbaar te houden voor verkeer was in het provinciaal inpassingsplan oorspronkelijk een grote autotunnel (met aan weerszijden fietspaden) gepland.

Wens gemeente Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft aan de provincie aangegeven dat deze grote autotunnel niet wenselijk is omdat de bestaande sluiproute tussen Dommelen en Westerhoven daarmee behouden blijft en daarmee ook de overlast voor de aanwonenden van de Mgr. Smetsstraat. Daarnaast zou de autotunnel zo groot worden dat dit zou overlappen met de tuinen van de woningen in Lage Heide wonen.

Alternatieve ontsluiting

Gemeente Valkenswaard heeft daarop een alternatief voorgesteld. Een nieuwe ontsluiting tussen de op- en afritconstructie van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat. Daarmee zal de noodzaak voor een grote autotunnel vervallen en in plaats daarvan kan volstaan worden met een veel kleinere fietstunnel.

Met dit alternatief is er geen sprake meer van overlast van omwonenden aan de Mgr. Smetsstraat en door de kleinere tunnel blijven de plannen voor Lage Heide wonen ook gehandhaafd. De Mgr. Smetsstraat zal bij Lage Heide wonen een doodlopende weg worden. De alternatieve ontsluiting krijgt een gebruiksbeperking voor alleen bestemmingsverkeer en 6 maal per jaar voor evenementen (mits wordt voldaan aan de vergunningsvoorwaarden). 

Afspraak met provincie en Bergeijk

Omdat de alternatieve ontsluiting buiten de grenzen van het provinciaal inpassingsplan valt is met de provincie en gemeente Bergeijk afgesproken dat Valkenswaard zorgt voor een vastgesteld bestemmingsplan. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld is er ook zekerheid over de inpassing van de fietstunnel bij de Mgr. Smetsstraat.

Verkeer

De gewenste variant met gebruiksbeperking heeft in verschillende opzichten een positief effect op het omliggende wegennet. Sowieso kan geconcludeerd worden dat de verkeersintensiteiten in dit gebied al zeer beperkt zijn. Maar dit neemt nog aanzienlijk af door de gekozen variant.

Door de afsluiting van de Mgr. Smetsstraat neemt het verkeer op deze route aanzienlijk af. Dit geldt vooral voor de Mgr. Smetsstraat buiten bebouwde kom waar de intensiteiten met ten minste 1000 motorvoertuigen per etmaal dalen. Ook op de andere wegvakken is een flinke afname van verkeer te zien. 

Schema Verkeersintensiteiten per etmaal

Ook de Venbergseweg profiteert van de ingestoken variant. Dit is positief voor het vele recreatieve verkeer wat op deze verbinding zit. De Venbergseweg wordt sowieso minder aantrekkelijk voor sluipverkeer omdat de nieuwe N69 een sneller alternatief is.​

Verkeersintensiteiten per etmaalHuidige situatieVariant provinciaal inpassingsplan (grote autotunnel)Variant alternatieve ontsluiting  (incl. fietstunnel)Gekozen variant alternatieve ontsluiting met gebruiksbeperking (incl. fietstunnel)
Mgr. Smetsstraat (bebouwde kom)2345620620610
Mgr. Smetsstraat (buiten bebouwde kom)13636201020190
Kempervennendreef1730171017801360
Weerderdijk1161168018301570
Pastoor Bolsiusstraat1376780620610
Venbergseweg1941540550560

Effecten Dommelen en Dommelland

Effecten Dommelen

Nu de alternatieve ontsluiting is vastgesteld en een fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat wordt gerealiseerd is er geen sprake van een verkeersaantrekkende werking richting Dommelen. Sterker nog, door de gebruiksbeperking op de alternatieve ontsluiting en door de fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat wordt er minder verkeer verwacht van en naar de Mgr. Smetsstraat. Dat betekent dat er minder druk komt te staan op de kruising bij de Westerhovenseweg.

Dommelland

De nieuwe ontsluiting heeft geen relatie tot de plannen rondom een Leisurezone zoals is opgenomen in de plannen van Dommelland. De gemeenteraad heeft eerder in 2019 gevraagd om een nadere uitwerking van deze plannen.

Goed om te weten: door op de foto te klikken wordt deze vergroot!