Nieuwe verbinding en aansluitingen (Nieuwe N69)

De werkzaamheden aan de Nieuwe Verbinding gaan hard, ondanks de coronaregels. De Nieuwe Verbinding is eind 2021 klaar. Het zuidelijke deel van de weg (tussen de Luikerweg en de Westerhovenseweg) is op 27 april tijdelijk opengesteld als verkeersmaatregel om andere wegen te ontlasten. Voor Valkenswaard biedt dit onder meer de mogelijkheid het verkeer buiten Dommelen om te leiden zodra de Westerhovenseweg in de tweede helft van 2021 wordt gereconstrueerd. De ontwerpen voor de aansluitingen van de Nieuwe Verbinding op het gemeentelijk wegennet zijn vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld een koppeling gelegd tussen het ontwerp van de N397 en de Westerhovenseweg Dommelen-Zuid.

Voor het allerlaatste nieuws kijk op www.grenscorridorn69.nl

Voorgaande nieuwsberichten over de N69

Grenscorridor N69

Dwars door het centrum van Valkenswaard loopt de doorgangsroute N69 van de Brainportregio naar België en omgekeerd. Door de forse verkeerstoename in de laatste decennia is de N69 overbelast geraakt en heeft Valkenswaard te kampen met overlast van (vracht)verkeer, een verminderde luchtkwaliteit en slechte doorstroming. De bereikbaarheid van Valkenswaard is al tientallen jaren een heet hangijzer en is ook niet iets dat de gemeente Valkenswaard alleen kan oplossen. Daarom werken wij met de provincie Noord-Brabant en een groot aantal partners aan een integrale oplossing.

Maatregelenpakket

Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid in het gebied te verbeteren, dat in juni dit jaar is vastgelegd in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69, waar ook de gemeenteraad van Valkenswaard mee heeft ingestemd. De uitwerkings- en uitvoeringsfase is nu gestart. Voor Valkenswaard betekent dit dat de komende jaren wordt gewerkt aan meer dan vijfentwintig projecten die bijdragen aan een goed bereikbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk Valkenswaard.

Een van de grootste projecten in het pakket is de nieuwe verbindingsweg. Het doel  van deze verbindingsweg is om met name het doorgaande verkeer om Valkenswaard en Aalst heen te leiden, naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2). Dit noemen we ook wel de Westparallel. Hiermee worden bestaande wegen ontlast en sluipverkeer op de lokale wegen verminderd. Om toekomstig sluipverkeer tegen te gaan en doorstroming te bevorderen worden aanvullende maatregelen genomen.