Eerder afgeronde projecten

 • Westparallel

  Tracé vastgelegd

  Eén van de grote projecten van de gemeente Valkenswaard, is de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Deze zogenoemde Westparallel zal het vele doorgaande verkeer dat nu nog dwars door het centrum rijdt om Valkenswaard heen leiden. De nieuwe verbinding loopt vanaf de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard naar de A67, waar hij aansluit ten westen van Veldhoven. Het tracé voor de Nieuwe Verbinding Westparallel N69 is door de provincie Noord-Brabant op 31 oktober 2014 vastgesteld.

 • Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

  Na drie jaar intensief overleg tussen de provincie Noord Brabant en 25 samenwerkende partijen ligt er nu een Gebiedsakkoord dat op 27 juni 2012 is ondertekend. Hierin staat beschreven hoe de partners de oplossingen voor het gebied gaan realiseren en komt ook de nieuwe verbindingsweg uitvoerig aan bod. Van het gebiedsakkoord is ook een samenvatting gemaakt.

 • Verbeteren diverse kruisingen en wegen

  Een kruispunt wordt op dit moment uitgevoerd en voor een ander kruispunt wordt momenteel bekeken welke vorm dit in de toekomst gaat krijgen.

 • Vrachtverkeer weren uit het centrum

  Na aanleg van de nieuwe weg aan de westkant van Dommelen, wordt het doorgaand vrachtverkeer voortaan via dat tracé geleid. Dat betekent dat doorgaand vrachtverkeer definitief wordt geweerd uit de kernen van Valkenswaard en Aalst (gemeente Waalre).

 • Fietspad Oude Spoorbaantracé

  Met de fiets kunt u vanuit Valkenswaard in 15 tot 30 minuten in hartje Eindhoven zijn. Sinds het fietspad over het Oude Spoorbaan tracé in december 2015 in ere is hersteld, weten dagelijks enige tientallen mensen dit fietspad te vinden. Voor woon-werkverkeer of recreatief gebruik.

 • Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als kracht 2014'

  Al in oktober 2014 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als Kracht 2014' vastgesteld. In dit plan wordt het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voor een periode tot 2025 beschreven en er is een meerjarig projectenoverzicht terug te vinden.

 • John F. Kennedylaan - Leenderweg

  De reconstructie Leenderweg, inclusief de kruising met de John F. Kennedylaan, werd op 9 mei 2015 afgerond. Het is een van de nulplusprojecten die onderdeel uitmaken van het totaalpakket aan maatregelen uit het Gebiedsakkoord N69.

 • Parkeerbeleid Valkenswaard

  In 2015 is het parkeerbeleid van de gemeente Valkenswaard herzien. Bewoners, ondernemers van het centrum hebben als directe belanghebbenden hiervoor hun inbreng geleverd. De 'Visie op parkeren' is daarop door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Reconstructie kruispunt Zuidelijke Randweg/Molenstraat

 • 60 km zone N69 Noord

  De provincie en de gemeente Valkenswaard bespreken de overdracht van de huidige N69, om precies te zijn het gedeelte tussen Aalst en Valkenswaard die overgaat in de Eindhovenseweg (binnen de bebouwde kom) en de Luikerweg. Deze weg is nu nog van de provincie, en het is de bedoeling dat de gemeente de beheerder van de weg wordt.

 • Reconstructie kruispunt De Vest/Zeelberg

  Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten op dit kruispunt, zijn er 2 zogenaamde middengeleiders aangelegd. Zo kunnen weggebruikers De Vest in twee stappen oversteken.